premier-pharmacy.com http://healthsavy.com

Sustainable Environment

Môi trường bền vững

 

Since its founding, The Fruit Republic has been striving to prevent and minimise the impact on the environment. The company is doing this at every step in the chain: from the fruit farm till final delivery at its customers. 

Kể từ khi thành lập, The Fruit Republic đã nỗ lực ngăn ngừa và giảm thiểu tác động đến môi trường. Công ty đang thực hiện điều này ở mọi bước trong chuỗi: từ trang trại trái cây cho đến giao hàng cuối cùng cho khách hàng.

 

 

Fruit Farms

 

This process starts with carefully selecting the (smallholder) contract farmers. The fruit farmers need to be willing and motivated to comply with the highest international farming standards, in which environmental protection, responsible and a minimal use of agro-chemicals are important elements. After motivated farmers have been selected, they undergo an intensive training program to comply with the international farming standard named GlobalGAP.

Quá trình này bắt đầu bằng việc lựa chọn cẩn thận các nông dân hợp đồng (chủ sở hữu nhỏ). Người trồng trái cây cần sẵn sàng và có động lực tuân thủ các tiêu chuẩn canh tác quốc tế cao nhất, trong đó bảo vệ môi trường, có trách nhiệm và sử dụng tối thiểu hóa chất nông nghiệp là những yếu tố quan trọng. Sau khi những nông dân được lựa chọn, họ sẽ trải qua một chương trình đào tạo chuyên sâu để tuân thủ tiêu chuẩn canh tác quốc tế mang tên GlobalGAP.

An important part of this training is the focus on Integrated Pest Management, which aims to reduce the use of agro-chemicals. The Fruit Republic even goes a step further, by discouraging its contract farmers to use herbicides, and instead to offer them a premium for mechanical weeding and the use of cover crops. Farmers can only obtain this premium if they stop using herbicides. Over time farmers will see this improves the health of their soils, moisture content and results in better yields.

 

Một phần quan trọng của khóa đào tạo này là tập trung vào Quản lý dịch hại tổng hợp, nhằm mục đích giảm việc sử dụng hóa chất nông nghiệp. The Fruit Republic thậm chí còn tiến một bước xa hơn bằng cách không khuyến khích nông dân ký hợp đồng sử dụng thuốc diệt cỏ và thay vào đó cung cấp cho họ một khoản tiền thưởng cho việc làm cỏ cơ học và sử dụng cây che phủ. Nông dân chỉ có thể nhận được khoản tiền thưởng này nếu họ ngừng sử dụng thuốc diệt cỏ. Theo thời gian, nông dân sẽ thấy điều này cải thiện chất lượng đất, độ ẩm và mang lại năng suất tốt hơn.

 

 

Packhouse

Within its own packhouse, The Fruit Republic, does not use any the post-harvest chemicals. This is quite unique, as in most fruit packhouses all around the world post chemicals are used against a wide range of fungus and rots. Within our  packhouse and fresh cut facility we only use led lights in order to minimise electricity use.

In order to minimise the use of carbon based electricity to cool its large packhouse, we are developing a large rooftop solar panel project, so we can cool our fruits based on solar power.

 

Trong nhà đóng gói của riêng mình, The Fruit Republic, không sử dụng bất kỳ hóa chất sau thu hoạch nào. Điều này khá độc đáo, vì ở hầu hết các nhà đóng gói trái cây trên khắp thế giới sau khi xử lý hóa chất đều được sử dụng để chống lại nhiều loại nấm và thối. Trong nhà đóng gói và nhà tách múi, chúng tôi chỉ sử dụng đèn LED để giảm thiểu việc sử dụng điện.

Để giảm thiểu việc sử dụng điện dựa trên carbon để làm mát nhà đóng gói lớn, chúng tôi đang phát triển một dự án tấm pin mặt trời lớn trên mái nhà để chúng tôi có thể làm mát trái cây bằng năng lượng mặt trời.

 

Transport and distribution

For the transport of our fruit to the world market, we have selected to work with the shipping line which is the most ambitious in becoming carbon neutral by 2040 and has the most ambitious ship recycling goals. For every container which we send to the world, we pay an Environmental Fuel Fee (EFF). This surcharge is used offset the cost increase of operating vessels with cleaner fuels that have lower sulfur content (from 3.5% to 0.5%). 

From January 1st 2024, the EU will introduce carbon pricing for shipping. This means that for every 1 ton of reported CO2, 1 European Union Allowance (EUA) must be purchased and submitted to the EU each year by the shipping lines. The cost of compliance is expected to be significant.  It will be passed on to companies  like The Fruit Republic in the form of a  ‘Emissions Surcharge’ applied to all bookings on the voyage that will be subject to the EU ETS. The aim of this new regulation is to stimulate the use of renewable fuels in the future. We support this government imposed transition towards the use of green fuels by shipping lines. 

 

Để vận chuyển trái cây của chúng tôi ra thị trường thế giới, chúng tôi đã chọn hợp tác với hãng tàu có tham vọng nhất trong việc trung hòa lượng carbon vào năm 2040 và có các mục tiêu tái chế tàu đầy tham vọng nhất. Đối với mỗi container mà chúng tôi gửi ra thế giới, chúng tôi phải trả Phí Nhiên liệu Môi trường (EFF). Khoản phụ phí này được sử dụng để bù đắp chi phí tăng lên của các tàu vận hành bằng nhiên liệu sạch hơn có hàm lượng lưu huỳnh thấp hơn (từ 3,5% xuống 0,5%).

Từ ngày 1 tháng 1 năm 2024, EU sẽ áp dụng định giá carbon cho vận chuyển. Điều này có nghĩa là cứ 1 tấn CO2 được báo cáo thì mỗi năm các hãng tàu phải mua và nộp 1 khoản Phụ cấp của Liên minh Châu Âu (EUA) cho EU. Chi phí tuân thủ dự kiến sẽ rất lớn. Khoản tiền này sẽ được chuyển cho các công ty như The Fruit Republic dưới hình thức 'Phụ phí phát thải' áp dụng cho tất cả các đặt chỗ trên chuyến đi tuân theo EU ETS. Mục đích của quy định mới này là nhằm khuyến khích việc sử dụng nhiên liệu tái tạo trong tương lai. Chúng tôi ủng hộ việc chính phủ áp đặt quá trình chuyển đổi theo hướng sử dụng nhiên liệu xanh của các hãng tàu.

 

Compliance with the communication requirements of Vietnamese environmental regulations

The Fruit Republic is compliant with all required Vietnamese environmental regulations. These regulations cover topics such as wastewater treatment of packhouses, limits towards the creation of noise, management of garbage and various other topics. As part of these regulations, a company needs to publish these environmental certificates which it has achieved on its website in the Vietnamese. The aim of this regulation is that Vietnamese citizens can  find and check that companies operating in Vietnam comply with the Vietnamese environmental regulations.

 

The Fruit Republic tuân thủ tất cả các quy định bắt buộc về môi trường của Việt Nam. Các quy định này bao gồm các chủ đề như xử lý nước thải của các nhà đóng gói, hạn chế tạo ra tiếng ồn, quản lý rác thải và nhiều chủ đề khác. Là một phần của các quy định này, công ty cần công bố các giấy chứng nhận môi trường mà công ty đã đạt được trên trang website của mình bằng tiếng Việt. Mục đích của quy định này là để công dân Việt Nam có thể tìm và kiểm tra những công ty hoạt động tại Việt Nam có tuân thủ các quy định về môi trường của Việt Nam hay không

 

 The environmental certificate of The Fruit Republic can be found through this link:

 

Giấy chứng nhận môi trường của The Fruit Republic có thể được tìm thấy qua liên kết này:

 

Environment certificate.

Giấy chứng nhận môi trường

 

In addition a company is required to publish its own environmental risk assessment, undertaken safety measures, action plan and emergency plan in the case an environment incidence would happen. This information (in Vietnamese) can be found through this link:

 

Ngoài ra, công ty phải công bố đánh giá rủi ro môi trường của mình, thực hiện các biện pháp an toàn, kế hoạch hành động và kế hoạch khẩn cấp trong trường hợp xảy ra sự cố môi trường. Thông tin này (bằng tiếng Việt) có thể được tìm thấy thông qua liên kết này:

 

Environmental incident response plan.

 

Kế hoạch ứng phó sự cố môi trường

 

The last communication requirement is the publication of the most recent two quarterly tests of the quality of the wastewater of a company.

 

Yêu cầu cuối cùng là công bố hai kết quả gần đây nhất về kiểm tra chất lượng nước thải của công ty.

 

These can be found though these links.  

 

Kết quả kiểm tra có thể được tìm thấy qua những liên kết sau:

 

Quarter 1, 2022 Quí 1, 2022

Quarter 2, 2022 Quí 2, 2022

Quarter 3, 2022 Quí 3, 2022

Quarter 4, 2022 Quí 4, 2022

Quarter 1, 2023 Quí 1, 2023

Quarter 2, 2023 Quí 2, 2023

Quarter 3, 2023 Quí 3, 2023 

Quarter 4, 2023 Quí 4, 2023 

Quarter 1, 2024 Quí 1, 2024

Quarter 2, 2024 Quí 2, 2024

https://www.sleepprointernational.com/products/ambien/